tvoja krajina United States YesNo

prázdny

OOÚ pre účely prieskumu trhu- E-shop

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PRIESKUMU TRHU

1  INFORMÁCIE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

Prevádzkovateľ NEBBIA s.r.o., so sídlom Dlhá 74/85, 010 09 Žilina, IČO: 52 469 778, DIČ: 2121033893, IČ DPH: SK2121033893, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72591/L, v zastúpení/kontaktná osoba: Stanislava Pecková, e-mail: info@nebbia.sk (ďalej len “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje dotknutých osôb - respondentov na základe ich súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov a ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len “GDPR”) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ”).


2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Zakliknutím na “Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely prieskumu trhu” udeľujete podľa § 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) GDPR prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Vašej účasti na prieskume trhu a jeho vyhodnotení, vrátane spracúvania tzv. osobitnej kategórie osobných údajov. Udelenie tohto súhlasu a Vaša účasť na prieskume trhu je úplne dobrovoľná. Na základe tohto súhlasu bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúvať na marketingový účel a účely realizácie a vyhodnotenia prieskumu trhu, ktorého sa zúčastníte vyplnením dotazníka, prípadne inou elektronickou, či audiovizuálnou formou, v ojedinelých prípadoch osobne.

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu realizovaného prieskumu, najmä: kontaktné, sociodemografické a socioekonomické údaje, údaje o spotrebiteľskom správaní a nákupných zvyklostiach, údaje o životnom štýle, či osobitné kategórie osobných údajov, ako aj ďalšie údaje, ktoré nám budú dobrovoľne poskytnuté v rámci prieskumu trhu. Prevádzkovateľ v rámci účelu prieskumu trhu vykonáva profilovanie respondentov na základe poskytnutých údajov s cieľom vylepšenia produktov. Na základe Vášho súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený vykonať hlbší prieskum trhu, resp. získať bližšie informácie, ak ste s uvedeným postupom vopred osobitne súhlasili.


3 TRETIE STRANY

K osobným údajom budú mať prístup výlučne zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prieskum trhu realizujú a vyhodnocujú a ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné a aktualizované osobné údaje dotknutých osôb v elektronickej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania. Prevádzkovateľ osobné údaje získané v rámci prieskumu trhu posudzuje súhrnne. V rámci realizácie prieskumu sa však nevyhne spracovaniu údajov od konkrétneho respondenta, ktoré mu v rámci dotazníka dobrovoľne poskytne. Prevádzkovateľ nemá v záujme prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii. Bez Vášho výslovného súhlasu prevádzkovateľ neposkytne Vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, osobe alebo iným subjektom.


DOBA SPRACÚVANIA

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľujete prevádzkovateľovi na obmedzený čas, nevyhnutný na ich spracovanie a vyhodnotenie, maximálne však na dobu jedného kalendárneho roka. Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu zabezpečí bezodkladne vymazanie všetkých Vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na info@nebbia.sk. Odvolaním súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby získané formou dotazníka bezodkladne vymazané, čím automaticky skončí doba platnosti súhlasu poskytnutého na spracovanie osobných údajov.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a dotknutej osoby sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených zákonov a nariadení. Dotknutá osoba má právo najmä, nie však výlučne na:


  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na výmaz osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov


MÁTE OTÁZKY?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov môžete kontaktovať prevádzkovateľa elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nebbia.sk.


V prípade, že sa ako dotknutá osoba domnievate, že v súvislosti so spracovaním osobných údajov došlo zo strany prevádzkovateľa k porušeniu Vašich práv, a dotaz ktorý ste adresovali na e-mail: info@nebbia.sk nebol vybavený k Vašej spokojnosti, môžete podať podnet príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.


Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.