tvá krajina United States YesNo

prázdny

VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Registrácia na webovom sídle www.nebbia.biz je možná výhradne pre tých, ktorí dokázateľne nakupujú tovar určený pre ďalší predaj a sú vlastníkom funkčnej predajne alebo online obchodu.
 2. Dôstojné reprezentovanie značky NEBBIA v súlade s aktuálnym dizajn manuálom.
 3. Reprezentácia, propagácia a predaj značky NEBBIA prostredníctvom sociálnych médií alebo webstránok, ktorých názov obsahuje NEBBIA (napríklad: www.nebbia.xx, www.nebbia-yyyy.xx, www.zzzzNEBBIA.xx, @nebbia_xxxx), je potrebné mať nami v dostatočnom predstihu odsúhlasené a k súhlasu podpísaný dodatok k zmluve. Bez platne podpísaného dodatku k zmluve sa dohoda nepokladá za platnú. . V takomto prípade môže byť daný propagačný kanál odstránený a považovaný za hrubé porušenie rámcovej kúpnej zmluvy.
 4. Pravidelný odber: pravidelný odber NEBBIA vyhodnocuje na základe objednávok za posledný 3-mesačný kvartál. Nový partner má pre prvý kvartál od začiatku spolupráce minimálny odber 500 EUR. Po uplynutí 3 mesiacov (prvého kvartálu) sa minimálny odber za kvartál navyšuje na 1500 EUR. V prípade nedodržania minimálneho odberu bude zákazníkovi odobratý štatút veľkoobchodníka.
 5. Minimálna hodnota VO objednávky je 150 EUR.
 6. Tovar musí byť uhradený najneskôr v deň expedície alebo platbou na dobierku.
 7. Odporúčaná predajná cena (RRP): predajca musí dodržiavať cenovú politiku NEBBIA. Ceny uvedené na stránke www.nebbia.biz sú odporúčané predajné ceny. Predajca nesmie mať výslednú predajnú cenu (zľava je vrátane vernostných a akýchkoľvek systémových zliav) nižšiu ako je RRP. Cenu môže mať ľubovoľne vyššiu. Aby sa predchádzalo kurovím rozdielom pri iných rôznych menách, predajca je povinný mať na zdielonom drive s kupujúcim aktuálny cenník s RRP prepočítaný do potrebnej meny. Toto odporúčanie nie je platné na modely z “outlet” kategórie, kde si predajca smie stanoviť ľubovoľnú predajnú cenu bez ohľadu na RRP . Pri nedodržianí odporúčaní stráca predajca nárok na jemu pridelenú zľavu a spätný bonus.
 8. Reklamácia tovaru: Reklamácia musí byť podaná v platnej reklamačnej lehote od zakúpenia tovaru - 1 rok - a to výhradne prostredníctvom reklamačného formuláru.
 9. Tovar zakúpený za VO ceny je určený výlučne na predaj koncovému spotrebiteľovi a nesmie byť ponúkaný alebo predávaný iným obchodníkom. V prípade, že sa tak stane, je to považované za hrubé porušenie obchodných podmienok a partnerovi bude odobratý štatút veľkoobchodného partnera, t.j. spolupráca bude ukončená.
 10. Tovar zakúpený za VO ceny je určený výlučne na predaj v krajine kupujúceho a nesmie byť ponúkaný do iných krajín sveta. Ak sa tak stane bez vzájomnej dohody platne podloženou podpísaným dodatkom k zmluve, takýto predaj sa pokladá za hrubé porušenie rámcovej kúpnej zmluvy a partnerovi bude odobratý štatút veľkoobchodného partnera, t.j. spolupráca bude ukončená.
 11. Pri preberaní poškodeného balíku od kuriéra je nutné vypísať tlačivo o škodovej udalosti, ktoré je kuriér povinný mať pri sebe – bez vypísania tlačiva nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodený tovar spôsobený prepravou alebo chýbajúce kusy v balíku.
 12. Reklamovať prípadný vzniknutý rozdiel medzi vyfakturovaným tovarom a tovarom doručeným je možné maximálne do 3 pracovných dní. Po tejto lehote bude akýkoľvek rozdiel neuznaný. Reklamaciu na vzniknutý rozdiel je potrebné podať prostredníctvom reklamačného formuláru