prázdny

VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY

  

1. Registrácia na webovom sídle www.nebbia.fitness je možná výhradne pre tých, ktorí dokázateľne nakupujú tovar určený pre ďalší predaj a sú vlastníkom funkčnej predajne alebo online obchodu.

2. Dôstojné reprezentovanie značky NEBBIA v súlade s aktuálnym dizajn manuálom.

3. Reprezentáciu, propagáciu a predaj značky NEBBIA prostredníctvom sociálnych médií alebo webstránok, ktorých názov obsahuje NEBBIA (napríklad: www.nebbia.xx, www.nebbia-yyyy.xx, www.nebbia.xx, @nebbia_xxxx), je potrebné mať v dostatočnom predstihu od nás schválené a k súhlasu podpísaný dodatok k zmluve. Bez platne podpísaného dodatku k zmluve sa dohoda nepokladá za platnú. V takomto prípade môže byť daný propagačný kanál odstránený a považovaný za hrubé porušenie rámcovej kúpnej zmluvy.

4. Pravidelný odber: Pravidelný odber NEBBIA vyhodnocuje na základe objednávok za posledný 3-mesačný kvartál. Nový partner má pre prvý kvartál od začiatku spolupráce minimálny odber 500 EUR. Po uplynutí 3 mesiacov (prvého kvartálu) sa minimálny odber za kvartál navyšuje na 1500 EUR. V prípade nedodržania minimálneho odberu bude zákazníkovi odobratý štatút veľkoobchodníka.

5. Minimálna hodnota veľkoobchodnej objednávky je 150 EUR.

6. Tovar musí byť uhradený najneskôr v deň expedície alebo platbou na dobierku.

7. Odporúčaná predajná cena (RRP) na aktuálnu kolekciu je vždy k nahliadnutiu tu.

8. Reklamácia tovaru musí byť podaná v platnej reklamačnej lehote od zakúpenia tovaru - 1 rok - a to výhradne prostredníctvom reklamačného formuláru.

9. Tovar zakúpený za veľkoobchodné ceny je určený výlučne na predaj koncovému spotrebiteľovi a nesmie byť ponúkaný alebo predávaný iným obchodníkom. V prípade, že sa tak stane, je to považované za hrubé porušenie obchodných podmienok a partnerovi bude odobratý štatút veľkoobchodného partnera, t.j. spolupráca bude ukončená.

10. Tovar zakúpený za veľkoobchodné ceny je určený výlučne na predaj v krajine kupujúceho a nesmie byť ponúkaný do iných krajín sveta. Ak sa tak stane bez vzájomnej dohody platne podloženej podpísaným dodatkom k zmluve, takýto predaj sa pokladá za hrubé porušenie rámcovej kúpnej zmluvy a partnerovi bude odobratý štatút veľkoobchodného partnera, t.j. spolupráca bude ukončená.

11. Pri preberaní poškodeného balíku od kuriéra je nutné vypísať tlačivo o škodovej udalosti, ktoré je kuriér povinný mať pri sebe – bez vypísania tlačiva nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodený tovar spôsobený prepravou alebo chýbajúce kusy v balíku.

12. Reklamovať prípadný vzniknutý rozdiel medzi vyfakturovaným tovarom a tovarom doručeným je možné maximálne do 3 pracovných dní. Po tejto lehote nebude akýkoľvek rozdiel neuznaný. Reklamaciu na vzniknutý rozdiel je potrebné podať prostredníctvom reklamačného formuláru.